Placeholder image
Facebook fanpage

สายด่วน 045-353804 แฟกซ์: 045 353805


คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี "สร้างบัณฑิต สู่ความเป็นมืออาชีพด้านการบริหารธุรกิจ" วิดีทัศน์แนะนำคณะ เว็บไซต์เดิมคณะบริหารศาสตร์

ประชาสัมพันธ์โครงการค่ายฤดูร้อน ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน "Han Dynasty Cultural & Customs Experience"
ขอเชิญเสนอผลงานเข้าร่วมประกวด "อากาศยานไร้คนขับ (Unmanned Aerial Vehicle : UAV)"
รับสมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A.) ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 19 มิ.ย.60
ขอเชิญ อาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และผู้สนใจส่งผลงานตีพิมพ์วารสารบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่นฟรี
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2560
อัปเดท patch เพื่อป้องกัน Wannacrypt Ransomware
ขอนำส่งประกาศ ม.อบ. เรื่อง รายชื่อข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงานมหาวิทยาลัย ผู้มีผลการปฏิบัติราชการในระดับดีเด่นและดีมาก รอบประเมินครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2560
ขอเชิญ อาจารย์ บุคลากร นักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ส่งผลงานเข้าร่วมโครงการ "Green Library for life"
แจ้งระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ
ประกาศรับสมัครคัดเลือกผู้ประกอบการเพื่อประกอบกิจการและพัฒนาพื้นที่ภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 2
12345678910
ขอเชิญนักศึกษาชั้นปีที่ 1-3 เข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาคณะบริหารศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2560
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกให้รับทุนการศึกษาในมหาวิทยาลัยสำหรับนักศึกษาโควตากลุ่มผู้มีความสามารถพิเศษและกลุ่มโควตาส่งเสริมผู้มีคุณธรรม จริยธรรม บำเพ็ญประโยชน์ ช่วยเหลือสังคม ประจำปีการศึกษา 2560
ขอเชิญเข้าอบรมเรื่อง “ถามคือสอนและเทคนิคการสอนในชั้นเรียนขนาดใหญ่" (โครงการ UBU Active Learnning21 Road Show ครั้งที่้ 3 ที่คณะรัฐศาสตร์)
ประชาสัมพันธ์ทุน Hubert H. Humphrey North South Fellowship Program ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๑
ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง ผู้ได้รับทุนสนับสนุนการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ผลงานระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (พ.ค.2560)
ประกาศรับสมัครนักศึกษา หลักสูตรการตลาด(แผนการฝึกงานค้าปลีก) ปีการศึกษา 2560
อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 2559
แก้ไขข้อมูลอับโหลด
แก้ไขข้อมูลอับโหลด
ประกาศเผยแพร่ราคากลาง งานจ้างเหมาจัดทำป้ายอักษรโลหะและกล่องบรรจุไวนิล
ประกาศผู้ชนะการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ราคากลางการจ้างเหมาบริการรถปรับอากาศ โครงการทัศนศึกษาสำหรับนักศึกษาหลักสูตรการจัดการการโรงแรมชั้นปีที่ 3
ประกาศเผยแพร่ราคากลาง โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน 3 รายการ
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เลขที่ ม.อบ.(บศ)01/2560
ราคากลางการจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีตกลงราคา
ราคากลางการจ้างเหมาบริการเอกชนจัดทัศนศึกษาดูงานภายในประเทศ โครงการทัศนศึกษาดูงานบุคลากรคณะบริหารศาสตร์ ประจำปี 2560
ราคากลางการจ้างเหมาบริการตัชุดสูท โครงการสนับสนุนสูทประจำคณะ ประจำปีงบประมาณ 2560
ราคากลางการจัดซื้อหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์
ราคากลางการจ้างเหมาบริการเอกชนจัดตกแต่งสถานที่และบูธนิทรรศการ โครงการเปิดบ้านบริหารศาสตร์ ประจำปี 2559
ขอเชิญร่วมงานสัมมนาวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 9/ The 9th ASEAN + C+ I Symposium on Business Management Research
ขอเชิญนำเสนอบทความวิจัยในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ICBMSS
ขอเชิญส่งบทความวิจัยทางวัฒนธรรมเพื่อเข้ารับการคัดเลือกให้เผยแพร่ในการประชุมวิชาการทางวัฒนธรรมแห่งชาติ "วิจัยวัฒนธรรม ครั้งที่ 7"
ประชาสัมพันธ์ การประชุมวิชาการและประกวดนวัตกรรมบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 1 "เทิดพระเกียรติวันแม่แห่งชาติ สู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน"
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและการจัดแสดงผลงานสร้างสรรค์ 15 ปี วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ICAS2017 และประชุมวิชาการสถิติประยุกต์และเทคโนโลยีสารสนเทศระดับชาติ ประจำปี 2560
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ IAMBEST ครั้งที่ 2
รับสมุครทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัย ประจำปี 2560 ภายใต้โครงการความร่วมมือทางวิชาการ ทางด้านสังคมศาสตร์ ระหว่างไทย-อินเดีย (NRCT-ICSSR)
การเสนอของบประมาณบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม
ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยและเชิญเข้าร่วมการประชุมชี้แจงกรอบการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2561
ขอเชิญส่งแบบเสนอกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย โครงการกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการต่อยอดสิ่งประดิษฐ์ไทย ประจำปี 2560
ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย ทุน สกว. 2560
ประชาสัมพันธ์การเสนอผลงานเพื่อขอรับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ ประจำปี 2560 และประจำปี 2561
ทุนวิจัยในกลุ่มเรื่อง Food Valley
Placeholder image
Placeholder image
Placeholder image


คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805

เว็บไซต์เดิม คณะบริหารศาสตร์